• Общи условия

    

   Моля, прочетете Общите условия за покупко-продажба и ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.cherry-fashion.com и ако сте съгласен/съгласна с тях, отбележете съгласието си в полето "Приемам Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон "Регистрация" се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.CHERRY-FASHION.COM (ОБЩИ УСЛОВИЯ)

    

   Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за покупко-продажба и ползване на предоставяните от „Кримейд” OOД на потребителите на уебсайта www.cherry-fashion.comуслуги и урежда отношенията между „Кримейд” OOД и всеки един от регистрираните потребители на достъпните през уебсайта www.cherry-fashion.comуслуги и ресурси.

    

   I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

    

   Дефиниции

    

   Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

   1. www.cherry-fashion.com е уебсайт за електронна търговия и предоставяне на услуги - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента. Собственост на „Кримейд” OOД, който дава възможност за ползване на различни услуги и ресурси, включително посредством електронна препратка към ресурси, разположени на сървъра на „Кримейд” OOД или други сървъри извън контрола на последния.

   2. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

   3. „Кримейд” OOД e търговското дружество, регистрирано от Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, жк. „Младост” 2, п.к. 1799, тел. (+359) 883310494, e-mail: shop@cherry-fashion.com, ЕИК по БУЛСТАТ: 201272585, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт www.cherry-fashion.com услугите и ресурсите, предмет на настоящия договор.

   4. www.cherry-fashion.com е домейн собственост на „Кримейд” OOД.
   5. „Клиенстки профил” е обособена част в www.cherry-fashion.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана в www.cherry-fashion.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.cherry-fashion.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
   6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.cherry-fashion.com.
   7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.cherry-fashion.com стоки и услуги.
   8. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
   9. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

   10. „Услуги” - услугите са предоставяните на потребителите на уебсайта www.cherry-fashion.com услуги и ресурси.

   11. „Потребител” или „Клиент” e всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което се е регистрирало в www.cherry-fashion.com и се е съгласило с настоящите Общи .

   12. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество продукт, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

   13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

   14. "Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.         

   15. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

   16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

   17. „Електронна препратка” означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

   18. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

    

   Обвързване с Общите условия

    

   Чл. 2. (1) Чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „КРИМЕЙД“ ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „КРИМЕЙД“ ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

   (2) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят може да извършва валидни заявки за участие в интернет промоции на www.cherry-fashion.comи/или заявки за покупка на предлаганите в www.cherry-fashion.com продукти, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

   (3) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.cherry-fashion.comпо начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

    

   Сключване на договор

    

   Чл. 3. (1) Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 2, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез телефон, факс, поща или електронна поща.

   (2) www.cherry-fashion.com незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 2, ал. 1, като изпраща съобщение до електронната поща на Потребителя, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително на електронна поща) с www.cherry-fashion.com.

   (3) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило продажната цена на заявения за закупуване продукт.

    

   Промени в Общите условия

    

   Чл. 4. (1) Доколкото предоставяните от „КРИМЕЙД“ ООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от „КРИМЕЙД“ ООД.

   (2) При извършване на промени в Общите условия, „КРИМЕЙД“ ООД се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта съобщение за промените в Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени.

   (3) „КРИМЕЙД“ ООД предоставя на Потребителя достатъчен срок да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на този срок Потребителят не заяви, че отхвърля промените се счита, че е обвързан от тях.

   (4) Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 3 се прекратява автоматично с получаване на изрично изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до „КРИМЕЙД“ ООД по електронна поща на адрес: shop@cherry-fashion.com
   (5) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и „КРИМЕЙД“ ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на определен продукт.

    

   Предмет

    

   Чл. 5. (1) „КРИМЕЙД“ ООД предоставя на Потребителя Услугите при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните Интернет страници в www.cherry-fashion.com изисквания за конкретните услуги.

   (2) „КРИМЕЙД“ ООД предоставя на Потребителя възможност да участва в интернет промоции в www.cherry-fashion.com и/или да заявява за покупка предлаганите от www.cherry-fashion.com продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници изисквания за конкретните продукти.

   (3) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно и друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. „КРИМЕЙД“ ООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

    

   II. Услуги на „КРИМЕЙД“ ООД

    

   Услуги на „КРИМЕЙД“ ООД

    

   Чл. 6. (1) „КРИМЕЙД“ ООД предоставя следните услуги на Потребителя („Услугите”):

   1.       Възможност за регистрация в реално време (он-лайн) за участие в интернет промоции на www.cherry-fashion.com

   2  Възможност за закупуване на предлаганите от www.cherry-fashion.com продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена;

   3.   Други услуги, които „КРИМЕЙД“ ООД развива и обогатява.

   (2) „КРИМЕЙД“ ООД има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя.

    

   Публикуване на информация за интернет промоциите на www.cherry-fashion.com

    

   Чл. 7. „КРИМЕЙД“ ООД публикува на адрес www.cherry-fashion.com описание на правилата за участие и провеждане на интернет промоциите. С извършване на електронно изявление по смисъла на чл. 2, ал.1 Потребителят се съгласява и с правилата за участие и провеждане на интернет промоциите  на „КРИМЕЙД“ ООД.

    

   Публикуване на информация за продуктите на www.cherry-fashion.com

    

   Чл. 8. (1) При представяне на даден продукт в www.cherry-fashion.com публикува описание на основните му характеристики и изображение, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в продажната цена и свързани с неговата доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Потребителя, който е потребител и по смисъла на Закона за защита на потребителите, по чл. 16, ал. 4 и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и продажна цена остават в сила.

   (2) Публикуването на информацията по е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 10 начин.

   (3) При липса на възможност за изпълнение на задълженията на „КРИМЕЙД“ ООД, поради това, че не разполага със заявения за закупуване продукт, „КРИМЕЙД“ ООД  в рамките на 14-дневен срок след получаване на заявката за покупка уведомява Потребителя за изчерпването му чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен пощенски адрес (e-mail).

    

   Регистрация за участие в интернет промоциите  на www.cherry-fashion.com

    

   Чл. 9. (1) За да получи правото да участва в интернет промоцията  на www.cherry-fashion.com и/или да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от www.cherry-fashion.com продукти, Потребителят трябва:

   1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма;

   2. Да е изразил съгласие с настоящите Общи условия, по начина, описан в чл. 2.

   (2) При попълване на електронната форма за регистрация по ал. 1, т. 1 Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на www.cherry-fashion.com данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни.

   (3) В случай, че Потребител предостави неверни данни, „КРИМЕЙД“ ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя за участие в интернет промоцията  и да счита подадената от него заявка за покупка на продукт за невалидна.

   (4) Преди извършване на изявлението по чл. 2, ал. 1 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1.

    

   Заявки за закупуване на продукти на www.cherry-fashion.com

    

   Чл. 10. (1) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите от www.cherry-fashion.com продукти след  задължително въвеждане на своите имена, адрес и електронен пощенски адрес (e-mail), приемане на настоящите Общи условия посредством отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”.

   (2) Заявката за покупка на продукт на www.cherry-fashion.com се счита за извършена след натискане на бутона "ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”.

   (3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или електронен пощенски адрес (e-mail) при подаване на заявката за покупка на продукт, „КРИМЕЙД“ ООД не носи отговорност при невъзможност за доставка на продукта.

    

   Приемане на заявката за покупка на продукт на  www.cherry-fashion.com

    

   Чл. 11. Заявката за покупка на продукт се приема от www.cherry-fashion.com чрез изпращане на съобщение до електронен пощенски адрес (e-mail), посочен от Потребителя.

    

   Цени

    

   Чл. 12. (1) Всички цени на продуктите на www.cherry-fashion.com са в български левове, с включен ДДС.

   (2) Указаните продажни цени на отделните продукти не включват разходите за доставка.

   (3) Дължимата от Потребителя продажна цена е посочената в поканата за закупуване на продукт към момента на подаване на заявката за покупка на същия по начина, описан в чл. 10.

    

   Начини на плащане

    

   Чл. 13. (1) Продажната цена по чл. 12 и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

   1. с наложен платеж;

   2. по банков път на посочена от www.cherry-fashion.com сметка;

   3. по друг указан от www.cherry-fashion.com в съответната Интернет страница начин.

   (2) Възможните начини на плащане при закупуване на даден продукт се определят от „КРИМЕЙД“ ООД и се указват конкретно в съответната Интернет страница.

   (3) Потребителят се  задължава да заплаща продажната цена на закупения от него продукт, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с неговата доставка.

    (4) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че извършването на плащане преди изтичането на  срока по чл. 16, ал. 4 ще се счита за изразяване на изрично съгласие по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

    

   Доставка

    

   Чл. 14. (1) Заявеният за покупка продукт при наличност се доставя в срок до 3 дни (освен, ако не е посочен друг срок) от извършване на заявката за покупка на адрес посочен от потребителя.

   (2) Продуктът се доставя подходящо опакован съобразно вида му и транспорта за доставка.

    

   Предаване на продукта

    

   Чл. 15. (1) Продуктът се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същия от името на Потребителя.
   (2) При предаване на продукта Потребителят или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите го документи.

    

   Право на отказ

    

   Чл. 16. (1) Потребителят има право да откаже да получи заявения от него за покупка продукт, когато:

   ·         доставеният продукт явно не съответства на заявения за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения му преглед;

   ·         при транспортирането продуктът е бил повреден или е била нарушена цялостта на опаковката на продукта;

   ·         цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 12.

   (2) След получаване на продукта Потребителят има право да иска връщането му при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същия.

   (3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявения за покупка и доставения продукт, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителят може да иска доставеният му продукт да бъде заменен със съответстващ на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане или обаждане на посочения телефон за контакт.

   (4) Потребител, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на продукт, като го върне  в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването му. В случай, че Потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до „КРИМЕЙД“ ООД и да върне продукта с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до „КРИМЕЙД“ ООД на адрес: гр. София, област София, община ул. „Цар Асен“ №33, п.к. 1000

   (5) В случаите по ал. 4 Потребителят е длъжен да съхранява получения от него продукт, да осигури запазването на неговото качество и безопасността му по време на срока по ал. 4.

   (6) „КРИМЕЙД“ ООД е длъжен да възстанови на Потребителя в пълен размер заплатените от него суми (без транспортните разходи към и от клиента) не по-късно 30 дни, считано от  датата, на която Потребителят е упражнил някое от правата си на отказ по ал. 1, 2 или 4 от настоящия член. 

    

   III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

    

   Права и задължения на „КРИМЕЙД“ ООД

    

   Чл. 17. (1) „КРИМЕЙД“ ООД се задължава:

   1. да приеме регистрацията на Потребителя за участие в интернет промоциите на www.cherry-fashion.com, ако същите са извършени в съответствие с настоящите  Общи условия и с правилата за участие и провеждане на интернет промоциите;

   2. да прехвърли на Потребителя собствеността на заявения за покупка продукт;

   3. да достави в срок заявения за покупка продукт;

   4. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

   (2) „КРИМЕЙД“ ООД има право:

   1. да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

   2. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на www.cherry-fashion.com;

   3. да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

   (3) „КРИМЕЙД“ ООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и уебсайта, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата.  

    

   Ограничаване на отговорността

    

   Чл. 18. (1) „КРИМЕЙД“ ООД полага грижа информацията в уебсайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта www.cherry-fashion.com.

   (2) „КРИМЕЙД“ ООД не гарантира, че достъпът до www.cherry-fashion.com ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „КРИМЕЙД“ ООД. „КРИМЕЙД“ ООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на регистрациите за участие в интернет промоциите  или заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, в предоставянето на услуги извън контрола на „КРИМЕЙД“ ООД и интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

   (3) „КРИМЕЙД“ ООД не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи и не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.cherry-fashion.com.

   (4) „КРИМЕЙД“ ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва www.cherry-fashion.com.

   (5) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на Услугите ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „КРИМЕЙД“ ООД не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на Услугите вреди, освен ако са причинени от „КРИМЕЙД“ ООД умишлено или при проявена груба небрежност.

   (6) Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, „КРИМЕЙД“ ООД не отговаря за съдържанието на предаваната посредством Услугите информация, както и за дейността на Потребителя.

   (7) Доколкото няма обективната възможност и задължението, и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.cherry-fashion.com електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, „КРИМЕЙД“ ООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. „КРИМЕЙД“ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

   (8) „КРИМЕЙД“ ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в www.cherry-fashion.com на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „КРИМЕЙД“ ООД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

   (9) Страните приемат, че „КРИМЕЙД“ ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на „КРИМЕЙД“ ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „КРИМЕЙД“ ООД предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

   (10) „КРИМЕЙД“ ООД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.

    

   Права и задължения на Потребителя

    

   Чл. 19. (1) Потребителят се задължава:

   1. да посочи точен и валиден адрес за доставка и електронен пощенски адрес (e-mail) за кореспонденция;

   2. да плати продажната цена на поръчания от него продукт;

   3. да заплати разходите по доставката;

   4. да получи продукта;

   5. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

   (2) Потребителят има право на:

   1. достъп в реално време (он-лайн) до www.cherry-fashion.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „КРИМЕЙД“ ООД;

   2. достъп и корекция до личните си данни чрез отправяне на писмено искане до „КРИМЕЙД“ ООД на адрес: гр.София, област София, ул. „Иван Асен” № 33, п.к. 1000.

   (3) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от „КРИМЕЙД“ ООД. Потребителят има право да поиска преустановяване на изпращането на търговски съобщения по всяко време с изпращане на електронно съобщение на адрес: www.cherry-fashion.com.

   (4) Потребителят се задължава при ползване на www.cherry-fashion.com:

   1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

   2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

   3. да уведомява незабавно „КРИМЕЙД“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на www.cherry-fashion.com;

   4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват www.cherry-fashion.com, както и да не използва www.cherry-fashion.com по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

   5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.cherry-fashion.comи по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

   6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

   7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

   (5) При неспазване на задълженията по предходната алинея „КРИМЕЙД“ ООД има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, „КРИМЕЙД“ ООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

    

   Интелектуална собственост

    

   Чл. 20. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на www.cherry-fashion.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „„КРИМЕЙД“ ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „КРИМЕЙД“ ООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
   (2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на „КРИМЕЙД“ ООД е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

   (3) Доколкото Услугите, предоставяни от „КРИМЕЙД“ ООД, са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в www.cherry-fashion.com, материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

   (4) В случай, че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на „КРИМЕЙД“ ООД ЕООД, на неговите потребители или на потребителите, предоставили същите за публикуване.

   (5) При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „КРИМЕЙД“ ООД, Потребителят дължи на „КРИМЕЙД“ ООД неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „КРИМЕЙД“ ООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

    

   Обезщетения

    

   Чл. 21. Потребителят е длъжен да обезщети „КРИМЕЙД“ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

   (2) Вън от предходната алинея, Потребителят се задължава да обезщети „КРИМЕЙД“ ООД, както и всяко трето лице, за вредите, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от Потребителя.

   (3) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на „КРИМЕЙД“ ООД и на трети лица при ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.

    

   IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    

   Лични данни

    

   Чл. 22. „КРИМЕЙД“ ООД има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва име, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, електронен пощенски адрес (e-mail), телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при регистрацията си и при ползване на Услугите на www.cherry-fashion.com.

    

   Обработване на информация за Потребителя

    

   Чл. 23. (1) „КРИМЕЙД“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

   (2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „КРИМЕЙД“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

   (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „„КРИМЕЙД“ ООД има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони.

    

   Цели, за които може да се използва информацията

    

   Чл. 24. (1) „КРИМЕЙД“ ООД събира и използва информацията по чл. 22 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „КРИМЕЙД“ ООД. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

   (2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „КРИМЕЙД“ ООД на посочените адрес или електронен пощенски адрес (e-mail) за контакти.

   (3) Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 

   (4) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат предоставяни на и обработвани от „КРИМЕЙД“ ООД във връзка с организиране и провеждане на интернет промоциите на „КРИМЕЙД“ ООД, публикуване на информация за спечелилите интернет промоциите лица в Интернет и в национален ежедневник, обработване и изпълнение на заявките за покупка, както и за всички други цели, предвидени в настоящите Общи условия.


   Разкриване на информацията

    

   Чл. 25. (1) „КРИМЕЙД“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

   1.       е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

   2.   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия;

   3.   други посочени в закона случаи.

   (2) „КРИМЕЙД“ ООД си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите Общи условия.

    

   V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

    

   Прекратяване на договора

    

   Чл. 26. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

   1.       преустановяване на дейността на „КРИМЕЙД“ ООД;

   2.       прекратяване поддържането на http://www.cherry-fashion.com;

   3.       взаимно съгласие на страните; или

   4.       други предвидени в закона случаи.

   (2) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2 договорът запазва своето действие в частта относно обработването на личните данни на Потребителя (Раздел IV Защита на личните данни и чл. 19, ал. 2, т. 2).

   (3) „КРИМЕЙД“ ООД може по всяко време едностранно, без предизвестие и без да дължи каквито и да е обезщетения за вреди и пропуснати ползи да прекрати поддържането на уебсайта www.cherry-fashion.com.

    

   VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

    

   Писмена форма

    

   Чл. 27. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, факс, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс), натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

    

   Недействителност

    

   Чл. 28. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

    

   Приложимо право

    

   Чл. 29. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

    

   Настоящите Общи условия са приети с решение на собствениците на капитала на „КРИМЕЙД“ ООД от 21.02.2012г. и влизат в сила считано от 22.02.2012 г.

    

 • cherry-fashion.com cherry-fashion.com
  graphic design: development by: